કેટેગરી માંથી પસંગી કરો

 • NCERT नवा अभ्यासक्रमनु मटेरियल
 • 2 July 2018

  DOWNLOAD SCHOOL PROFILE. MUST DOWNLOAD ALL SCHOOL.
   💻 All Details From School Profile
  School Profile

  School Mape

  School No Itihas

  School Ni Suvidha

  School ni Jaruriyat

  Sixak Haqiqat Patrak

  Student Mahiti Patrak

  S.M.C Mahiti

  Varshik Ayojan

  Samay patrak

  School Logo

  Teacher Wise Timetable

  School Panchayat

  Pravruti Samiti

  Shanivarnu Ayojan

  Sixak Javabdari

  Vishesh pratibha Dharavta Balko

  School Na Datao Ni Vigat

  Prathna Sabha Ayojan

  School Git

  🖱️ Bhavnagar Nagar Sixan Samiti Sanchalit Ambika Prathmik Shala No:-3 School Profile.

              School Profile Useful to All work in school data.all data entry end serchs engine Exam for Useful file for the planning of the school for the year 2018. This file has been prepared very beautifully. In this hope that we will be very useful in Exam. This file can be used by hooking up your data. You can get such a grade and make a good impression on the incoming officer.
          For the students of Std 3 to 5 useful for Exam 2018, there is a love of reading counting writing in which children can easily read and ask about what type of talent is asked in the previous talents, so that children can read easily to children standard Can read and read write Exam.
      We are always ready to help you. For the non-existent file, keep watching our blog. After a while, we are going to put the exam file on us. We will always try our hand to help the schools. You can put it in. If you want to be very good for the coming Gunotsav, then we will put together a new file.Place the new curriculum of ncrt. Now download all the book of online in Gujarati can be downloaded and some of the people can download the file today .Download All Digits of New Syllabus excel clips for 2018 all standard 1 standard 2003 torrent standard 5 standard-6 standard-7 for downloading a new topic book of standard 8

  No comments:

  Post a Comment

  GOVERNMENT TEACHER © 2015-16. All Rights Reserved.
  Designed And Owned by Nikunj Savani