કેટેગરી માંથી પસંગી કરો

3 September 2017

B.Ed. Enterents Test Question Paper 2011 to 2014


  • Download Year 2011 , 2013 and 2014 Entrance Exam papers For Preparation.
B.Ed. Enterents Test Question Paper 2014

English   Download [English - (247 Kb)]
Gujarati  Download [Gujarati - (127 Kb)]
Hindi   Download [Hindi - (20 Kb)]
Maths   Download [Gujarati - (331 Kb)]
Sanskrit   Download [Sanskrit - (148 Kb)]
Science  Download [Gujarati - (163 Kb)]
Sociology  Download [Gujarati - (100 Kb)] 

B.Ed. Enterents Test Question Paper 2013

English  Download [English - (258 Kb)]
 
Gujarati  Download [Gujarati - (108 Kb)]
Hindi  Download [Hindi - (246 Kb)]
Maths  Download [Gujarati - (257 Kb)]
Sanskrit  Download [Sanskrit - (201 Kb)]
Science  Download [Gujarati - (106 Kb)]
 
Sociology Download [Gujarati - (90 Kb)] 
 
Common  Download [Gujarati - (339 Kb)] 

B.Ed. Enterents Test Question Paper 2011
       English  Download [English - (324 Kb)]
       Gujarati  Download [Gujarati - (349 Kb)]
Hindi    Download [Hindi - (356 Kb)]
Maths Download [Gujarati - (445 Kb)]
 
Sanskrit Download [Sanskrit - (417 Kb)]
Science   Download [Gujarati - (361 Kb)]
Sociology Download [Gujarati - (348 Kb)]

No comments:

Post a Comment

GOVERNMENT TEACHER © 2015-16. All Rights Reserved.
Designed And Owned by Nikunj Savani