કેટેગરી માંથી પસંગી કરો

 • NCERT नवा अभ्यासक्रमनु मटेरियल
 • 3 September 2017

  B.Ed. Enterents Test Question Paper 2011 to 2014


  • Download Year 2011 , 2013 and 2014 Entrance Exam papers For Preparation.
  B.Ed. Enterents Test Question Paper 2014

  English   Download [English - (247 Kb)]
  Gujarati  Download [Gujarati - (127 Kb)]
  Hindi   Download [Hindi - (20 Kb)]
  Maths   Download [Gujarati - (331 Kb)]
  Sanskrit   Download [Sanskrit - (148 Kb)]
  Science  Download [Gujarati - (163 Kb)]
  Sociology  Download [Gujarati - (100 Kb)] 

  B.Ed. Enterents Test Question Paper 2013

  English  Download [English - (258 Kb)]
   
  Gujarati  Download [Gujarati - (108 Kb)]
  Hindi  Download [Hindi - (246 Kb)]
  Maths  Download [Gujarati - (257 Kb)]
  Sanskrit  Download [Sanskrit - (201 Kb)]
  Science  Download [Gujarati - (106 Kb)]
   
  Sociology Download [Gujarati - (90 Kb)] 
   
  Common  Download [Gujarati - (339 Kb)] 

  B.Ed. Enterents Test Question Paper 2011
         English  Download [English - (324 Kb)]
         Gujarati  Download [Gujarati - (349 Kb)]
  Hindi    Download [Hindi - (356 Kb)]
  Maths Download [Gujarati - (445 Kb)]
   
  Sanskrit Download [Sanskrit - (417 Kb)]
  Science   Download [Gujarati - (361 Kb)]
  Sociology Download [Gujarati - (348 Kb)]

  No comments:

  Post a Comment

  GOVERNMENT TEACHER © 2015-16. All Rights Reserved.
  Designed And Owned by Nikunj Savani