કેટેગરી માંથી પસંગી કરો

 • NCERT नवा अभ्यासक्रमनु मटेरियल
 • 1 August 2017

  LATEST CIRCULAR- VARSH 2017-18 AYOJAN HETHAL PRAGNA SCHOOL GRANTBABAT LATEST CIRCULAR DATE-31-7-17

  Insurance is a means of protection from financial loss. It is a form of risk management primarily used to hedge against the risk of a contingent, uncertain loss.
  An entity which provides insurance is known as an insurer, insurance company, or insurance carrier. A person or entity who buys insurance is known as an insured or policyholder. The insurance transaction involves the insured assuming a guaranteed and known relatively small loss in the form of payment to the insurer in exchange for the insurer's promise to compensate the insured in the event of a covered loss. The loss may or may not be financial, but it must be reducible to financial terms, and must involve something in which the insured has an insurable interest established by ownership, possession, or preexisting relationship.


  ⇟⇟⇟⇟⇟⇟⇟⇟⇟⇟⇟⇟

  No comments:

  Post a Comment

  GOVERNMENT TEACHER © 2015-16. All Rights Reserved.
  Designed And Owned by Nikunj Savani