કેટેગરી માંથી પસંગી કરો

 • NCERT नवा अभ्यासक्रमनु मटेरियल
 • 15 July 2017

  DOWNLOAD TET 2 EXAM CALL LATTER FOR 2017

  One should never invest in Mutual Funds, but should invest through them. To elaborate, we invest in various investment avenues based on our requirements, e.g. for capital growth - we invest in equity shares, for safety of capital and regular income - we buy fixed income products. The concern for most investors is: how to know which instruments are best for them? One may not have enough abilities, time or interest to conduct the research. To manage investments, one can outsource certain tasks one is unable to do. Anyone can outsource ‘managing one’s investments’ to a professional firm – the Mutual Fund company. Mutual Funds offer various avenues to fulfill different objectives, which investors can choose from based on one’s unique situation and objective. Mutual Fund companies manage all administrative activities including paperwork. They also facilitate accounting and reporting the progress of the investment portfolios through a combination of Net Asset Values (NAVs) and the account statements.
  click Here to Download Tet 2 Call latter
  X

  CLICK BELLOW LINK .. BEST OF LUCK  FOR TET 2 EXAM CALL LATTER CLICK HERE

  दरेक परीक्षा माटे खूब उपयोगी मटीरियल माटे आजेज तमारा whatsapp नंबर मा 7574892279 नंबर add करो

  No comments:

  Post a Comment

  GOVERNMENT TEACHER © 2015-16. All Rights Reserved.
  Designed And Owned by Nikunj Savani