કેટેગરી માંથી પસંગી કરો

1 September 2017

BREAKING NEWS :- VIDYASAHAYAK BHARTI STD 1 TO 5 :- 1300 POSTS.

KUTCH:-955
DEVBHOOMI DWARAKA:- 253
CHHOTA UDEPUR:- 92
PLACE OF POSTING: Gujarat.

NO OF POSTS:     1300 vacant posts of Vidhyasahayak & Head Teachers in Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board (GSEB) Gandhinagar.

A. Vidhyasahayak – 1300 Posts -

Important Dates:- 
Notification Come in News Papers:- 1-9-2017
Date of Apply :- 4-9-2017 
Last Date of Apply :- 14-9-2017

REQUIRED QUALIFICATION:      A passed of Bachelor’s Degree in respective discipline from any recognized University/Institute with Teacher Eligibility Test (TET) Qualification/ Aptitude Test Examination and knowledge of Gujarati Language.

Important Link:- 
Jaruri Suchnao  Click here

Vaymaryada Ange paripatr  Click here

List of Receiving centers

Read official Paripatr

Category vise jagyao

No comments:

Post a Comment

GOVERNMENT TEACHER © 2015-16. All Rights Reserved.
Designed And Owned by Nikunj Savani