કેટેગરી માંથી પસંગી કરો

5 May 2017

TET 1 PASS UMEDVARO NI BHARATI KARVA BABAT RAJUAAT

TET 1 Pass Umedvaro ni Bharti karva Mate avar- Navar Rajuaato karvama aavi che. Pan Rajy sarkar ane Gujarat Shikshan Khata par aani koi j asar Janati nathi Tyare "BUDHDHAY CHERITABLE TRUST" - DHOLKA, AHMEDABAD dwara TET 1 Pass Umedvaro ni Tatkalik dhorane bharti karva mate shikshan mantri Ne Aavedan Pathavi rajuaat karvama aavel che.
    PAGE-1       PAGE 2

No comments:

Post a Comment

GOVERNMENT TEACHER © 2015-16. All Rights Reserved.
Designed And Owned by Nikunj Savani