કેટેગરી માંથી પસંગી કરો

 • NCERT नवा अभ्यासक्रमनु मटेरियल
 • TET / TAT / HTAT Study Materials

  TET / TAT / HTAT Study Materials

  TET / TAT / HTAT Study Materials
  Friends I recommand You All to Download This three important things for any competitive examination. First Our Daily Quiz. In this Daily Quiz you will get 20 Mcq type questions PDF file In which you will get questions related history, Gujarati literature, Science And Technology, Gujarati Grammar, Current Affairs, Maths, Pragna And lot more subject.
  To Download Our Daily Quiz : Click here
  Second is our Magazine Gyanparab. This Magazine is Specially Designed For Competitive exams Like HTAT,TET,GPSC,TAT
  To download Gyanparab Issues : Click here
  Third Is Competitive India Magazine For Current Affairs 
  To Download Competitive India Magazine : Click here
  Section -1 (General Studies)Bandharn
  220 Questios : Click Here
  RTI Act-2005 : click here
  Office Kiping Module : click here
   RTE ACT MODULE 2009 : Click here
   RTE ACT GADGET GUJARATI : click here
  Indian first Woman(Achievement) : Click Here
  Guajarat Na Kheladiyo : Click here
  Panchayati Raj PDF : Click Here
  Current Affairs 100 Questions : Click Here
  Current Affairs 220 Questions : Click Here
  History 180 Questions : Click Here
  History 240 Questions : Click Here
  Gujarati Bhasha Sundary E-Book : Click Here
  Gujarati Bhasha Vivek E-Book : Click Here
  Gujarati Sahity 100 Questions Part-1 : Click Here
  Gujarati Lekhak-Kavi Upnaam : Click Here
  Gujarati sahity 220 Questions - Answers : Click Here
  Gujarati Sahity 101 Question part-2 : Click Here
  Gujarati sahity 161 Questions Part-3 : Click here
  Gujarati Sahity 289 Questios Part-4 : Click Here
  For Ranjitram SuvarnChandrak Award List :  Click Her
  For GyanPith Award List : Click Here
  For Sahity Akadami Award List : Click Here
  For Narsinh Maheta Purskar List : Click Here
  Gujarat no Sanskrutik Varaso Part-1 : Click Here
  Gujarat No sanskrutik Varaso Part-2 : Click Here
  Gujarati Alankaar & Chand : Click Here
  Mahila Yojnaao : Click here
  Gujarat ni Nadiyo ane sarovaro : Click Here
  Famous Persons : Click here
  Asarkark Varg Vyavhar Module : Click here
  Gujarat quiz : click here
  Gujarati Grammar Book: Click here
  Gujarat Ni Jamin Ni Lakshniktao : Click here
  Educational Short Forms : Click here
  Gujarati Sahityni Pratham Krutio : Click here
  Vignan Na sadhano Ante tena Upyogo : Click here
  Gujarati Sahitykaar Ane temni Khyatnam Krutio : Click here
  RTE Ane Vahivati 60 Questions : Click here
  Pragna Abhigam 40 questions : Click here
  Current Affairs(14-04-15 to 09-05-2015) 100 questions : Click here
  section - 2(Vahivati Sanchalan)
  NCTE Act 1993 : Click here
  Section-3 (Reasoning And Logical Ability)
  Calendar Related Questions solution : Click here
  Direction And Distance(Disha Ane Antar) : Click here
  Bachav Prayuktio : Click here
           More will Be uploaded Soon
  Part -2 Standard 1 to 8 Content (By Hiren Patel)
  Std 1 to 5 Content : Click here
  Std 6 to 8 Social Science(First Sem.) : Click here
  Std 6 to 8 Social Science(Second Sem.) : Click here
  Std.6 to 8 Hindi(First and Second Sem) : Click He
  Std. 6 to 8 Maths (First and Second Sem) : Click here
  Std.6 to 8 Gujarati(First and Second Sem) : Click Here
  Std.6 to 8 Sanskrit(First and Second Sem) : Click here
  Std.6 to 8 Science And Tech.(first and second sem): Click here
  Date:16-08-2015 - HTAT/ TET 1 Materials:Click Here
  TET / TAT / HTAT Best Materials By Bharat Chauhan:Click Here
  HTAT Latest Materials: Part 1  ,Part 2
  HTAT Materials (Bala.Pragna,Adepts):Click Here
  HTAT latest Materials :click Here
  HTAT Jobchart-click here
  HTAT Some Important Circulars
  1.HTAT Anubhav temaj Parisixth 1 to 4-click here
  2.HTAT-Sidhi Bharti Age Limit Circular-click here
       TET 2 Answerkey

  HTAT

  (1) SIXAN NI MAHITI MEDVVANO ADHIKAR

  HTAT/TET EXAM MATERIALS

  Download HTAT Exam Latest Materials

  Download HTAT Exam Latest Materials

  Bharat Bandharan:Click Here

  Bombay Act 1947:Click Here

  Bombay Act 1949:Click Here

  NCTE Act 1993: Click Here

  RTE 2005:Click Here

  RTE 2009:Click Here

  Bal Manovignan:Click Here

  School Grant :Click Here

  Shala Daftar :Click Here

  Sanklit Shikshan IED:Click Here

  SCE Mulyankan:Click Here

  Padagology:Click Here

  Pri Panchayat Raj:Click Here

  Shikshan History:Click Here

  SMC Comitee:Click Here

  Gujarat Seva Niyam 1:Click Here

  Gujarat Seva Niyam 2:Click Here

  Hako ane Farjo:Click Here

  Manovignan:Click Here
  HTAT Previous Years Answer Key:
  TET I Previous  Years Answer Key:
  TET I 2012 :Click HereTET I 2014 :Click Here
  TET II Previous  Years Answer key:
  Language:   Exam 1   ,   Exam 2   ,Exam 3Maths ScienceExam 1 , Exam 2,   Exam 3Social Science: Exam 1 ,Exam 2 ,Exam 3Common Paper: Exam 1  ,Exam 2,  Exam 3
  Std:1 to 8 Study Materials by Hiren Patel
  - Std  1 to 5 Study Materials:Click Here
  -Std 6 to 8 Maths First & Second Sem: Link 1 (1st Sem) , Link 2 (2nd Sem)
  -Std 6 to 8 Social Science Sem 2:Click Here
  -Std 6 to 8 Hindi First & Second Sem : Link 1 (1st Sem) ,Link 2 (2nd Sem)
  -Std 6 to 8 Gujarati First & Second Semester:Link 1: (1st Sem) ,Link 2 (2nd Sem) 

  No comments:

  Post a Comment

  GOVERNMENT TEACHER © 2015-16. All Rights Reserved.
  Designed And Owned by Nikunj Savani