કેટેગરી માંથી પસંગી કરો

TET / TAT / HTAT Study Materials

TET / TAT / HTAT Study Materials

TET / TAT / HTAT Study Materials
Friends I recommand You All to Download This three important things for any competitive examination. First Our Daily Quiz. In this Daily Quiz you will get 20 Mcq type questions PDF file In which you will get questions related history, Gujarati literature, Science And Technology, Gujarati Grammar, Current Affairs, Maths, Pragna And lot more subject.
To Download Our Daily Quiz : Click here
Second is our Magazine Gyanparab. This Magazine is Specially Designed For Competitive exams Like HTAT,TET,GPSC,TAT
To download Gyanparab Issues : Click here
Third Is Competitive India Magazine For Current Affairs 
To Download Competitive India Magazine : Click here
Section -1 (General Studies)Bandharn
220 Questios : Click Here
RTI Act-2005 : click here
Office Kiping Module : click here
 RTE ACT MODULE 2009 : Click here
 RTE ACT GADGET GUJARATI : click here
Indian first Woman(Achievement) : Click Here
Guajarat Na Kheladiyo : Click here
Panchayati Raj PDF : Click Here
Current Affairs 100 Questions : Click Here
Current Affairs 220 Questions : Click Here
History 180 Questions : Click Here
History 240 Questions : Click Here
Gujarati Bhasha Sundary E-Book : Click Here
Gujarati Bhasha Vivek E-Book : Click Here
Gujarati Sahity 100 Questions Part-1 : Click Here
Gujarati Lekhak-Kavi Upnaam : Click Here
Gujarati sahity 220 Questions - Answers : Click Here
Gujarati Sahity 101 Question part-2 : Click Here
Gujarati sahity 161 Questions Part-3 : Click here
Gujarati Sahity 289 Questios Part-4 : Click Here
For Ranjitram SuvarnChandrak Award List :  Click Her
For GyanPith Award List : Click Here
For Sahity Akadami Award List : Click Here
For Narsinh Maheta Purskar List : Click Here
Gujarat no Sanskrutik Varaso Part-1 : Click Here
Gujarat No sanskrutik Varaso Part-2 : Click Here
Gujarati Alankaar & Chand : Click Here
Mahila Yojnaao : Click here
Gujarat ni Nadiyo ane sarovaro : Click Here
Famous Persons : Click here
Asarkark Varg Vyavhar Module : Click here
Gujarat quiz : click here
Gujarati Grammar Book: Click here
Gujarat Ni Jamin Ni Lakshniktao : Click here
Educational Short Forms : Click here
Gujarati Sahityni Pratham Krutio : Click here
Vignan Na sadhano Ante tena Upyogo : Click here
Gujarati Sahitykaar Ane temni Khyatnam Krutio : Click here
RTE Ane Vahivati 60 Questions : Click here
Pragna Abhigam 40 questions : Click here
Current Affairs(14-04-15 to 09-05-2015) 100 questions : Click here
section - 2(Vahivati Sanchalan)
NCTE Act 1993 : Click here
Section-3 (Reasoning And Logical Ability)
Calendar Related Questions solution : Click here
Direction And Distance(Disha Ane Antar) : Click here
Bachav Prayuktio : Click here
         More will Be uploaded Soon
Part -2 Standard 1 to 8 Content (By Hiren Patel)
Std 1 to 5 Content : Click here
Std 6 to 8 Social Science(First Sem.) : Click here
Std 6 to 8 Social Science(Second Sem.) : Click here
Std.6 to 8 Hindi(First and Second Sem) : Click He
Std. 6 to 8 Maths (First and Second Sem) : Click here
Std.6 to 8 Gujarati(First and Second Sem) : Click Here
Std.6 to 8 Sanskrit(First and Second Sem) : Click here
Std.6 to 8 Science And Tech.(first and second sem): Click here
Date:16-08-2015 - HTAT/ TET 1 Materials:Click Here
TET / TAT / HTAT Best Materials By Bharat Chauhan:Click Here
HTAT Latest Materials: Part 1  ,Part 2
HTAT Materials (Bala.Pragna,Adepts):Click Here
HTAT latest Materials :click Here
HTAT Jobchart-click here
HTAT Some Important Circulars
1.HTAT Anubhav temaj Parisixth 1 to 4-click here
2.HTAT-Sidhi Bharti Age Limit Circular-click here
     TET 2 Answerkey

HTAT

(1) SIXAN NI MAHITI MEDVVANO ADHIKAR

HTAT/TET EXAM MATERIALS

Download HTAT Exam Latest Materials

Download HTAT Exam Latest Materials

Bharat Bandharan:Click Here

Bombay Act 1947:Click Here

Bombay Act 1949:Click Here

NCTE Act 1993: Click Here

RTE 2005:Click Here

RTE 2009:Click Here

Bal Manovignan:Click Here

School Grant :Click Here

Shala Daftar :Click Here

Sanklit Shikshan IED:Click Here

SCE Mulyankan:Click Here

Padagology:Click Here

Pri Panchayat Raj:Click Here

Shikshan History:Click Here

SMC Comitee:Click Here

Gujarat Seva Niyam 1:Click Here

Gujarat Seva Niyam 2:Click Here

Hako ane Farjo:Click Here

Manovignan:Click Here
HTAT Previous Years Answer Key:
TET I Previous  Years Answer Key:
TET I 2012 :Click HereTET I 2014 :Click Here
TET II Previous  Years Answer key:
Language:   Exam 1   ,   Exam 2   ,Exam 3Maths ScienceExam 1 , Exam 2,   Exam 3Social Science: Exam 1 ,Exam 2 ,Exam 3Common Paper: Exam 1  ,Exam 2,  Exam 3
Std:1 to 8 Study Materials by Hiren Patel
- Std  1 to 5 Study Materials:Click Here
-Std 6 to 8 Maths First & Second Sem: Link 1 (1st Sem) , Link 2 (2nd Sem)
-Std 6 to 8 Social Science Sem 2:Click Here
-Std 6 to 8 Hindi First & Second Sem : Link 1 (1st Sem) ,Link 2 (2nd Sem)
-Std 6 to 8 Gujarati First & Second Semester:Link 1: (1st Sem) ,Link 2 (2nd Sem) 

No comments:

Post a Comment

GOVERNMENT TEACHER © 2015-16. All Rights Reserved.
Designed And Owned by Nikunj Savani