કેટેગરી માંથી પસંગી કરો

शिक्षक आवृत्ति

જો આપણે એકવાર તમામ પુસ્તક ડાઉનલોડ કરી લઇએ તો ગમે ત્યારે તે વાંચી શકાય છે. મુસાફરી દરમિયાન પણ ઉપયોગી બને છે. શાળા સિવાયના સમયમાં જરુર પડે ત્યારે ખૂબ ઉપયોગી થાય છે.

   1   ધોરણ-1થી8ની તમામ શિક્ષક આવ્રુત્તિ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો.

  2   ધોરણ-1થી12ના તમામ પુસ્તક નીચેની લિંક પરથી ડાઉનલોડ કરો.

   ધોરણ-1ના પુસ્તકના તમામ વિષયના ચેપ્ટર ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો. 


  ધોરણ-2ના પુસ્તકના તમામ વિષયના ચેપ્ટર ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો


  ધોરણ-3ના પુસ્તકના તમામ વિષયના ચેપ્ટર ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો


  ધોરણ-4ના પુસ્તકના તમામ વિષયના ચેપ્ટર ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો


  ધોરણ-5ના પુસ્તકના તમામ વિષયના ચેપ્ટર ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો


  ધોરણ-6ના પુસ્તકના તમામ વિષયના ચેપ્ટર ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો


  ધોરણ-7ના પુસ્તકના તમામ વિષયના ચેપ્ટર ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો


  ધોરણ-8ના પુસ્તકના તમામ વિષયના ચેપ્ટર ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો


  ધોરણ-9ના પુસ્તકના તમામ વિષયના ચેપ્ટર ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો


  ધોરણ-10ના પુસ્તકના તમામ વિષયના ચેપ્ટર ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો


  ધોરણ-11ના પુસ્તકના તમામ વિષયના ચેપ્ટર ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો


  ધોરણ-12ના પુસ્તકના તમામ વિષયના ચેપ્ટર ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

No comments:

Post a Comment

GOVERNMENT TEACHER © 2015-16. All Rights Reserved.
Designed And Owned by Nikunj Savani