બાળ વાર્તાઓ

બાળવાર્તાઓ

અહી બાળવાર્તાઓ સકલન સ્વરૂપે મુકેલ છે
આ તમામ બાળવાર્તાઓ ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સીટી દ્વારા પ્રકાશીત કરવામાં આવી છે.આ બાળ વાર્તાઓ દ્વારા
બાળકોમાં સંસ્કાર નું સિંચન કરવામાં ઉપયોગી બનશે . આ તમામ બાળવાર્તાઓ pdf  ફાઈલ સ્વરૂપે છે
જેની તમે પ્રિન્ટ પણ કાઠી શકશો. તમારા બાળકો અને તમારી શાળાના વિદ્યાર્થીઓને ઉપયોગી બનશે
અહી કુલ 76 બાળવાર્તાઓ સંકલન સ્વરૂપે આપેલ છે.
આ બાલાવાર્તાઓને ડાઉનલોડ કરવા જેતે નામ પર ક્લિક કરો 
1
39
2
40
3
41
4
42
5
43
6
44
7
45
8
46
9
47
10
48
11
49
12
50
13
51
14
52
15
53
16
54
17
55
18
56
19
57
20
58
21
59
22
60
23
61
24
62
25
63
26
64
27
65
28
66
29
67
30
68
31
69
32
70
33
71
34
72
35
73
36
74
37
75
38
76

સૌજન્ય : ચિલ્ડ્રન યુનીવર્સીટી

                 
             બાલગીત ડાઉનલોડ કરવા જે-તે નામ પર ક્લીક કરો.

           


પા પા પગલી                                     નાની મારી આંખ

અડકો દડકો                                        જન્મ દિવસ


હાથીભાઈ                                          સાઈકલ મારી ચાલેમેં એક બિલાડી                                 ખીલ ખીલાટ કરતા


શું બોલે કૂકડો                                   ઝાડ નીચે બેઠા


ચકીબેન ચકીબેન                            એકડે એક 

સામે એક ટેકરી                              સાત વાર 

No comments:

Post a Comment

GOVERNMENT TEACHER © 2015-16. All Rights Reserved.
Designed And Owned by Nikunj Savani