કેટેગરી માંથી પસંગી કરો

 • NCERT नवा अभ्यासक्रमनु मटेरियल
 • CCC and EDUCATIONAL VIDIEOS  Baalko ne Samjay Eva Saral Word's Ma Excel videos


  Video :1

  Video :2 
   Video :3

  Video :4

  Video :5

  Video :6

  Video :7

  Video :8    
   

  CCC VIDEO 

   
  VIDEO NO-26 TO 35 CREATED BY EDUSAFAR TEAM.THANKS TO THEM FOR IT

  MITRO NICHENA VIDEO MATE LINK PAR CLICK KARI TYAR BAAD DOWNLOAD PAR CLICK KARO.MP4 SELECT KARI START DOWNLOAD PAR CLICK KARTA VIDEO DOWNLOAD SHARU THAI JASHE....

  26-COMPUTER PARTS  CLICK HERE

  27-FOLDER AND SUB FOLDER  CLICK HERE

  28-MS-WORD-2003  CLICK HERE

  29-MS-PAINT  CLICK HERE

  30-WALLPAPER AND SCREEN SAVER IN WINDOW-7  CLICK HERE

  31-OUTLOOK-3 SET UP  CLICK HERE

  32-SAVE CONTACT IN OUTLOOK  CLICK HERE

  33-MAIL MERGE IN MS-WORD  CLICK HERE

  34-ENVELOPE IN MS-WORD  CLICK HERE

  35-APPOINTMENT IN OUTLOOK  CLICK HERE

  OTHER CCC EXAM IMPORTANT VIDEO BY MR.VIPUL JOSHI

  36- IMPORTANT POINTS IN MS-WORD  CLICK HERE

  37-EXEL MARKSHEET USING FUNCTIONS  CLICK HERE

  38-WORD FORMATTING  CLICK HERE

  39-DIFFERNT BETWEEN CLOSE AND EXIT IN FILE MENU  CLICK HERE

  40-MS-OFFICE-2003 SHORT CUT KEYS  CLICK HERE

  41-MARKSHEET IN MS-WORD  CLICK HERE

  42- MS-EXCEL 2003 USE OF FUNCTIONS  CLICK HERE

  No comments:

  Post a Comment

  GOVERNMENT TEACHER © 2015-16. All Rights Reserved.
  Designed And Owned by Nikunj Savani