કેટેગરી માંથી પસંગી કરો

CCC and EDUCATIONAL VIDIEOSBaalko ne Samjay Eva Saral Word's Ma Excel videos


Video :1

Video :2 
 Video :3

Video :4

Video :5

Video :6

Video :7

Video :8    
 

CCC VIDEO 

 
VIDEO NO-26 TO 35 CREATED BY EDUSAFAR TEAM.THANKS TO THEM FOR IT

MITRO NICHENA VIDEO MATE LINK PAR CLICK KARI TYAR BAAD DOWNLOAD PAR CLICK KARO.MP4 SELECT KARI START DOWNLOAD PAR CLICK KARTA VIDEO DOWNLOAD SHARU THAI JASHE....

26-COMPUTER PARTS  CLICK HERE

27-FOLDER AND SUB FOLDER  CLICK HERE

28-MS-WORD-2003  CLICK HERE

29-MS-PAINT  CLICK HERE

30-WALLPAPER AND SCREEN SAVER IN WINDOW-7  CLICK HERE

31-OUTLOOK-3 SET UP  CLICK HERE

32-SAVE CONTACT IN OUTLOOK  CLICK HERE

33-MAIL MERGE IN MS-WORD  CLICK HERE

34-ENVELOPE IN MS-WORD  CLICK HERE

35-APPOINTMENT IN OUTLOOK  CLICK HERE

OTHER CCC EXAM IMPORTANT VIDEO BY MR.VIPUL JOSHI

36- IMPORTANT POINTS IN MS-WORD  CLICK HERE

37-EXEL MARKSHEET USING FUNCTIONS  CLICK HERE

38-WORD FORMATTING  CLICK HERE

39-DIFFERNT BETWEEN CLOSE AND EXIT IN FILE MENU  CLICK HERE

40-MS-OFFICE-2003 SHORT CUT KEYS  CLICK HERE

41-MARKSHEET IN MS-WORD  CLICK HERE

42- MS-EXCEL 2003 USE OF FUNCTIONS  CLICK HERE

No comments:

Post a Comment

GOVERNMENT TEACHER © 2015-16. All Rights Reserved.
Designed And Owned by Nikunj Savani