કેટેગરી માંથી પસંગી કરો

 • NCERT नवा अभ्यासक्रमनु मटेरियल
 • ALL EXAM MEGA MATERIALS

  DOWNLOAD CRPC ACT:-DOWNLOAD

  →◆◇ (I.P.C) INDIAN PINAL CODE PART 1-DOWNLOAD
              
  BHARAT NU BANDHARAN IN GUJARATI:-DOWNLOAD
  (1) BHARAT NU BANDHARAN:-    CLICK HERE AND DOWNLOAD

  (2) R.T.E 2009:-CLIK HERE AND DOWNLOAD

  (3) GENERAL KNOWLEDGE:-DOWNLOAD

  (4) GUJRAT QUIZ:-DOWNLOAD

  (5) VIVIDH PRAKARNA METER NAME:-DOWNLOAD

  (6) NAME OF PARLAMENTS:-DOWNLOAD

  (7) SCIENCE TECHNOLOGY:-DOWNLOAD

  (8) NAME AND UPNAME:-DOWNLOAD

  (8) SWATANTRA SENANIO ANE MORE:-DOWNLOAD


  KHATAKIYA EXAM MATRIAL PAPER 1

  (1) The gujarat civil service rules 1971 and the gujarat services rules 1971

  (2) The gujarat civil services classification

  (3) The recruitment rules 1967

  (4) Gujarat civil services rueles 2002

  ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ – ૨૬ (૩૪૫ પ્રશ્નો)

  ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ - ૨૭ (૨૯૯ પ્રશ્નો) 

  ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ - ૨૮ (૩૦૦ પ્રશ્નો) 

  ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ - ૨૯ (૨૭૦ પ્રશ્નો) 

  ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ - ૩૦ (૨૯૭ પ્રશ્નો) 

  ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ - ૩૧ (૨૦૩ પ્રશ્નો) 

  ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ - ૩૨ (૧૯૨ પ્રશ્નો) 

  ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ - ૩૩ (૨૪૦ પ્રશ્નો)

  ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ - ૩૪ (૨૦૨ પ્રશ્નો)

  ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ - ૩૫ (૨૪૨ પ્રશ્નો)

  ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ - ૩૬ (૨૩૦ પ્રશ્નો)

  ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ - ૩૭ (૧૫૫પ્રશ્નો)

  ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ - ૩૮ (૧૯૭ પ્રશ્નો)

  ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ - ૩૯ (૧૯૩ પ્રશ્નો) 

  ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ક્વિઝ - ૪૦ (૨૫૦ પ્રશ્નો) 


  ગુજરાત પાક્ષિક ક્વિઝ - ૧ (૨૫ પ્રશ્નો) 
  ગુજરાત પાક્ષિક ક્વિઝ - ૨ (૨૧ પ્રશ્નો) 
  ગુજરાત પાક્ષિક ક્વિઝ - ૩ (૧૬ પ્રશ્નો) 
  ગુજરાત પાક્ષિક ક્વિઝ - ૪ (૨૦ પ્રશ્નો) 
  ગુજરાત પાક્ષિક ક્વિઝ - ૫ (૨૨ પ્રશ્નો) 
  ગુજરાત પાક્ષિક ક્વિઝ - ૬ (૧૭ પ્રશ્નો) 

  જનરલ નોલેજ ક્વિઝ કોર્નર : ૨૦૧૨ (ગુજરાત સરકારના માહિતી ખાતા દ્વારા પ્રસિદ્ધ) 

  જનરલ નોલેજ ક્વિઝ કોર્નર : ૨૦૧૩ (ગુજરાત સરકારના માહિતી ખાતા દ્વારા પ્રસિદ્ધ) 


  જનરલ નોલેજ ક્વિઝ કોર્નર : ૨૦૧૪ (ગુજરાત સરકારના માહિતી ખાતા દ્વારા પ્રસિદ્ધ) 

  No comments:

  Post a Comment

  GOVERNMENT TEACHER © 2015-16. All Rights Reserved.
  Designed And Owned by Nikunj Savani