કેટેગરી માંથી પસંગી કરો

3 February 2018

Gujarat Fix Pay employees latest circular. Rajy sarakar na varg 3 /4 na tamam jagyao upar sidhi bharti thi nimnuko na fix pagar na karmachario ne malavapatr Charge Allowance Babat.

READ LATEST OFFICIAL PARIPATRA GUJARAT finance department.
Click here to view download circular

No comments:

Post a Comment

GOVERNMENT TEACHER © 2015-16. All Rights Reserved.
Designed And Owned by Nikunj Savani