કેટેગરી માંથી પસંગી કરો

1 September 2017

BREAKING NEWS:- VISYASAHAYAK BHARTI 1 TO 5 :- JARURI SUCHNAO PARIPATR www.vidyasahayakgujarat.org


PLACE OF POSTING: Gujarat.

NO OF POSTS:     1300 vacant posts of Vidhyasahayak & Head Teachers in Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board (GSEB) Gandhinagar.

A. Vidhyasahayak – 1300 Posts -

Important Dates:- 
Notification Come in News Papers:- 1-9-2017
Date of Apply :- 4-9-2017 
Last Date of Apply :- 14-9-2017

REQUIRED QUALIFICATION:      A passed of Bachelor’s Degree in respective discipline from any recognized University/Institute with Teacher Eligibility Test (TET) Qualification/ Aptitude Test Examination and knowledge of Gujarati Language.

Important Link:- 
Jaruri Suchnao Click here

No comments:

Post a Comment

GOVERNMENT TEACHER © 2015-16. All Rights Reserved.
Designed And Owned by Nikunj Savani