કેટેગરી માંથી પસંગી કરો

29 August 2017

GOOD NEWS:- GUJARAT OJAS ANE GPSC OJAS NI WEBSITE PAR HAVE ONE TIME REGISTRATION KARI UMEDVAR TAMAM BHARTI MATE DETAILS SAVE KARI SHAKSHE.

The candidate can apply for online advertisements of the Commission/Department/Board with or without OTR.
Important Link: 
Registration For Gpsc Site: Click Here
Registration For Ojas Site:: Click Here

No comments:

Post a Comment

GOVERNMENT TEACHER © 2015-16. All Rights Reserved.
Designed And Owned by Nikunj Savani