કેટેગરી માંથી પસંગી કરો

 • NCERT नवा अभ्यासक्रमनु मटेरियल
 • 29 August 2017

  GOOD NEWS:- GUJARAT OJAS ANE GPSC OJAS NI WEBSITE PAR HAVE ONE TIME REGISTRATION KARI UMEDVAR TAMAM BHARTI MATE DETAILS SAVE KARI SHAKSHE.

  The candidate can apply for online advertisements of the Commission/Department/Board with or without OTR.
  Important Link: 
  Registration For Gpsc Site: Click Here
  Registration For Ojas Site:: Click Here

  No comments:

  Post a Comment

  GOVERNMENT TEACHER © 2015-16. All Rights Reserved.
  Designed And Owned by Nikunj Savani