કેટેગરી માંથી પસંગી કરો

 • NCERT नवा अभ्यासक्रमनु मटेरियल
 • 4 June 2017

  NAVNIYUKT CRC NI TALIM NA AYOJAN BABAT LATEST PARIPATRA.  By visiting  Savaninikunj.in blog you can stay connected with govt. job updates, sarkari naukari and other private jobs in Gujarat. You can also get current affairs, study material for competitive exams in Gujarati and General knowledge (GK in Gujarati).
  CLICK HERE TO DOWNLOAD SHIKSHAK NI DIARY ANDROID APPLICATION.
  We recommend you to install GK Android app for this site which is available on Google play store,you can download Educational app here. By installing this android app, you can get following benefits in your exam preparation.
  * Get latest updates for Govt. jobs in Gujarat
  * Read Current affairs in Android App
  *.Read Important study material in your mobile notification.
  Preparation of HTAT.
  Are you looking for Head Teacher’s Aptitude Test (HTAT)resources? If yes, then you can visit all available resources including Official notification, Syllabus and study material for HTAT Exam here.
  Savaninikunj.in CCC
  CCC is abbreviation of Course on Computer Concept. If you are looking CCCInformation for Govt. job then you can visit our CCC Exam study material here.You can also install our android app to play / practice CCC Quiz.

    click here view paripatra

  No comments:

  Post a Comment

  GOVERNMENT TEACHER © 2015-16. All Rights Reserved.
  Designed And Owned by Nikunj Savani