કેટેગરી માંથી પસંગી કરો

 • NCERT नवा अभ्यासक्रमनु मटेरियल
 • 21 April 2017

  NON-GRANTED SCHOOLS NI FEES NI MAHITI MOKALVA BABAT LATEST PARIPATRA.

  NON-GRANTED SCHOOLS NI FEES NI MAHITI MOKALVA BABAT LATEST PARIPATRA.
  By visiting SAVANINIKUNJ blog you can stay connected with govt. job updates, sarkari naukari and other private jobs in Gujarat. You can also get current affairs, study material for competitive exams in Gujarati andGeneral knowledge (GK in Gujarati).
  SAVANINIKUNJ APP.
  SAVANINIKUNJ recommend you to install SHIKSHAK NI DIARY Android app for this site which is available on Google play store, you can download THIS APK here. By installing this android app, you can get following benefits in your exam preparation.
  *.Get latest updates for Govt. jobs in Gujarat
  *.Read Current affairs in Android App*.Read Important study material in your mobile device
  *.Play GK & Current affairs test / quiz without internet
  SAVANINIKUNJ HTAT.
  Are you looking for Head Teacher’s Aptitude Test (HTAT)resources? If yes, then you can visit all available resources including Official notification, Syllabus and study material for HTAT Exam here.
  SAVANINIKUNJ CCC
  CCC is abbreviation ofCourse on Computer Concept. If you are looking CCC Information for Govt. job then you can visit our CCC Exam study materialhere. You can also install our android app to play / practice CCC Quiz.
  Download Click Here

  No comments:

  Post a Comment

  GOVERNMENT TEACHER © 2015-16. All Rights Reserved.
  Designed And Owned by Nikunj Savani