કેટેગરી માંથી પસંગી કરો

 • NCERT नवा अभ्यासक्रमनु मटेरियल
 • 13 September 2016

  HNGU CCC EXAM STARTS FROM 17/09/2016.

  HNGU CCC EXAM  STARTS FROM 17/09/2016.
  Exam  Center  are  under  constant  CCTV  Surveillance.  Be  careful,  you  are  in close  watch  under  CCTV  Camera. The  Language  of  the  Question  Paper  of  Theory  Examination  shall  be  English and  Gujarati. Theory  Exam  time  is  1  hour  and  Practical  Exam  time  is  1.5  Hours. Passing  Marks  of  Theory  and  Practical  Examination  is  50%.  No  negative marking  in  Theory  and  Practical  Examination. At  the  time  of  appearing  for  Examination,  the  Candidate  shall  have  to  produce Hall  Ticket  and  Identity  proof  i.e.  Identity  Card  issued  by  the  Election Commission  of  India  /  PAN  Card  /  valid  Driving  License  /Passport  /  Aadhaar Card  /  Identity  Card  issued  by  a  recognized  Institution,  in  Original  &  one photocopy,  along  with  the  Hall  Ticket. Late  Entry  in  Examination  Hall  is  not  permitted.  Exam  Batch  /  Time  can’t  be changed. A Candidate  who  is  not  available  in  the  exam  time  will  be  consider  as  “Absent” and  they  have  to  register  again  for  CCC  Examination.
   click here for read official notification

  No comments:

  Post a Comment

  GOVERNMENT TEACHER © 2015-16. All Rights Reserved.
  Designed And Owned by Nikunj Savani